GEDRAGSCODE

De Gedragscode van Flen Health werd opgesteld in opdracht van het management van het bedrijf. Dit document bepaalt de ethische normen en principes waaraan iedereen in het bedrijf, zowel personeel als management, zich dient te houden.

Doel

Het doel van de Gedragscode is verzekeren dat Flen Health een bedrijf is dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig neemt, met veel aandacht voor mensen, relaties en het milieu. Flen Health moet ook een bedrijf zijn dat staat voor integriteit en betrouwbaarheid.

 

Richtlijnen

Iedereen in het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om zich te houden aan de wet- en regelgeving en het interne beleid. Als er iets in dit beleid in strijd is met de wetgeving, dan is de geldende wetgeving in het betreffende land van toepassing, vóór de principes die zijn vastgelegd in de Gedragscode van Flen Health.

 

Kernwaarden

Het management en personeel van Flen Health zijn het eens geworden over de volgende zes kernwaarden die de bedrijfscultuur moeten sturen:

  • Focus op de klant
  • Initiatief nemen
  • Innoveren
  • Resultaten nastreven
  • Verantwoordelijkheidszin tonen
  • Doeltreffend werken als een team

Interne relaties

Van iedereen bij Flen Health wordt verwacht dat ze zich op een correcte manier gedragen tegenover collega's en bijdragen aan een aangename en teamgerichte werkomgeving.

 

Flen Health stimuleert diversiteit op alle niveaus. Het bedrijf is er vast van overtuigd dat diversiteit positief is en de prestaties ten goede kan komen. Niemand mag worden gediscrimineerd op grond van geslacht, leeftijd, nationaliteit, godsdienst, sociale of etnische afkomst, functionele beperking, seksuele geaardheid, politieke overtuiging of lidmaatschap van een vakbond. Dit principe is zowel van toepassing op de manier waarop we met onze medewerkers omgaan als op de praktijken die deel uitmaken van het rekruteringsproces.

 

Flen Health beschouwt zijn personeel als zijn grootste troef en vindt het erg belangrijk om zijn menselijke kapitaal te behouden. Het bedrijf streeft ernaar het competentieniveau in alle geledingen te verhogen en het volledige potentieel van het individu naar boven te brengen. Flen Health stimuleert dan ook de persoonlijke ontwikkeling van de individuele werknemer op basis van arbeidsethos, organisatorische vaardigheden, motivatie en vastberadenheid.

 

Flen Health waakt over de gezondheid van zijn medewerkers door ze een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De werksituatie moet zijn aangepast aan het individu en een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd mogelijk maken.

 

Externe relaties

Van iedereen bij Flen Health wordt verwacht dat ze zich op een correcte manier gedragen tegenover onze zakenpartners. Omkoping en corruptie zijn dan ook onaanvaardbaar. Voor het personeel en het management van Flen Health is het verboden om geschenken, betalingen of andere voordelen aan te nemen die zakelijke beslissingen zouden kunnen beïnvloeden, wetten zouden kunnen overtreden of in strijd zouden kunnen zijn met aanvaardbare handelspraktijken.

 

Tegelijk mag niemand bij Flen Health handelen op een manier die in de bovenstaande paragraaf wordt beschreven tegenover klanten, potentiële klanten, overheden of vertegenwoordigers van dergelijke entiteiten die op hun beurt het risico lopen om beïnvloed te worden in hun beslissingen.

 

Innoveren doet Flen Health in de eerste plaats voor zijn klanten. Eén manier om dit te bereiken, is voldoen aan de behoeften van de klant. Dat doen we door de klant centraal te plaatsen in wat we doen. We ontwikkelen niet alleen innovatieve, doeltreffende producten, maar leveren die ook efficiënt aan de juiste klant. Door rechtstreeks te communiceren met gezondheidswerkers en patiënten zorgt Flen Health dat zijn innovaties voldoen aan de eisen van de klanten.

Flen Health heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor zowel zijn klanten als het publiek door veilige, doeltreffende en gebruiksvriendelijke oplossingen voor huid- en wondverzorging te gebruiken en aan te bieden.

 

Gegevensbescherming & privacy

Flen Health en zijn voltallige personeel moeten de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en informatiebeveiliging naleven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geldt wanneer persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt, doorgegeven en gedeeld, ook met betrekking tot de persoonsgegevens van leveranciers, klanten, consumenten en werknemers met wie Flen Health zakendoet.

 

Verantwoordelijkheid

Hoewel het de taak van het management van Flen Health is om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen het bedrijf op de hoogte zijn van de Gedragscode, is het de verantwoordelijkheid van het individu om deze na te leven. De Gedragscode van Flen Health schenden kan leiden tot disciplinaire maatregelen.