Skip to main content

Algemene verkoopsvoorwaarden.

1. PRINCIPES

Elke bestelling veronderstelt de instemming met de huidige verkoopsvoorwaarden: deze mogen niet gewijzigd worden door tegenstrijdige bepalingen vermeld op de bestelbons, of in de aankoopvoorwaarden van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door onze vennootschap anders wordt overeengekomen.


2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Het contract wordt geacht afgesloten te zijn wanneer in het kader van een bestelling onze vennootschap de aanvaarding van haar offerte met om het even welk communicatiemiddel kan bewijzen.


3. OFFERTES

De door onze agenten, vertegenwoordigers en gemachtigden gegeven toezeggingen en bijzondere voorwaarden verbinden ons slechts na bekrachtiging van onzentwege.


4. VERZENDING – VERPAKKING

Behoudens uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden zijn onze prijzen ex-magazijn of fabriek: vervoerskosten, verzekeringspremies en taksen niet inbegrepen. Onze koopwaren worden geleverd in verpakkingen naar onze keuze. Wij behouden ons het recht om voor bepaalde verpakkingen een waarborg te vragen die samen met de aangekochte waren zal worden gefactureerd. Deze facturatie houdt geen eigendomsoverdracht in. De gewaarborgde verpakkingen dienen ons in goede staat ten laste van de klant worden teruggezonden.


5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De eigendom van de verkochte waren wordt slechts aan de koper overgedragen na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen. Toch zijn alle risico’s betreffende de koopwaren ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop hij over de goederen beschikt. Wij blijven in ieder geval uitsluitend eigenaar van onze intellectuele eigendomsrechten. Wederverkoop of export buiten de Europese Economische Ruimte is enkel toegelaten mits ons schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord.


6. LEVERINGSTERMIJNEN

Behoudens andersluidend en schriftelijk beding, worden de leveringstermijnen slechts aangegeven ten titel van aanwijzing. Nochtans verbindt de vennootschap er zich toe de leveringstermijnen in acht te nemen die gangbaar zijn in de sector.


7. BETALINGSVOORWAARDEN EN VERWIJLINTRESTEN

Onze facturen zijn te betalen op het vermelde rekeningnummer voor de vervaldatum. Niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van intresten conform de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand


8. SCHADEBEDING

Naast de betaling van de interesten wordt elke op de vervaldag niet-betaalde som automatisch en zonder aanmaning verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van die som met een minimum van € 125 bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.


9. VERVAL VAN TERMIJN

Ingeval van niet-inachtneming door de koper van één van zijn verbintenissen, zoals de afwijzing van de koopwaar, laattijdige betaling of in geval van gerechtelijk akkoord of elke andere vorm van samenloop, zullen alle door ons uitgegeven en nog niet vervallen facturen opeisbaar worden.


10. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

In geval van niet-inachtneming door de koper van één van zijn verbintenissen, zal onze vennootschap gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. De overeenkomst zal van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden zijn door de betekening van onze beslissing per aangetekend schrijven aan de koper


11. WAARBORG

Indien de solvabiliteit van de koper in twijfel wordt gebracht, behouden wij ons het recht voor hem te allen tijde voorschotbetaling op te leggen of borgstellingen te vragen voor verdere leveringen. Bij gebrek aan zulke waarborgen zal de vennootschap gerechtigd zijn de overeenkomst van rechtswege te verbreken zonder afbreuk te doen aan de bedragen die haar zouden verschuldigd blijven omwille van het reeds uitgevoerde werk of de reeds geleverde producten.


12. OVERMACHT

Alle gevallen van overmacht schorsen van rechtswege onze leveringsverbintenis. Wanneer de uitvoering van het contract definitief onmogelijk is geworden, heeft onze vennootschap het recht het contract van rechtswege bij aangetekende brief op te zeggen zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding


13. KLACHTEN

De klachten over de koopwaren of over de bepalingen van de factuur worden slechts schriftelijk en binnen de 5 werkdagen na hun ontvangstdatum aanvaard, behoudens andersluidend en schriftelijk beding.


14. TERUGZENDINGEN

De koopwaren mogen niet worden teruggezonden zonder onze schriftelijke toelating, die echter geen enkel erkenning van verantwoordelijkheid inhoudt van onzentwege.


15. BEVOEGDHEID

In geval van betwisting wordt de bevoegdheid uitsluitend toegekend aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel en is het Nederlands recht van toepassing.